Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
Ngày cập nhật 22/05/2024

UBND xã Phú Hải ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 14/5/2024 về việc Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 (viết gọn là Chương trình); Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát

Tập trung các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hằng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b. Mục tiêu cụ thể                                

- Kiềm chế tỷ lệ gia tăng; tiến tới giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước. Bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật.

- Hằng năm, phấn đầu không để xảy ra các vụ thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên được đấu tranh, triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành; trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện liên quan đến thanh, thiếu niên được giải quyết, xét xử theo quy định.

- Hằng năm, Đoàn Thanh niên phát động phong trào thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, xây dựng mô hình phòng, chống ma túy; trong đó đối với địa bàn có ma túy mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất 01 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

- Hằng năm, 100% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh.

2. Yêu cầu

- Phải xác định công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, kiên trì; lấy phòng ngừa là chính, coi trọng phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở giáo dục, khu dân cư.

- Chủ động, kịp thời phát hiện sớm và can thiệp sớm đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, kết hợp với tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào thanh, thiếu niên.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

- Thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, gắn với thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

- Xem việc phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên là nội dung quan trọng, cấp bách trong tổng thể chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy, phải được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, kiên trì góp phần bảo vệ và phát huy vai trò của thanh, thiếu niên đối với sự phát triển bền vững của đất nước; trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Viên chức và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã;

- Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống; lấy phòng ngừa là chính, xem trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, xâu, xóm. Chủ động, kịp thời phát hiện sớm và can thiệp sớm đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; kết hợp với tăng cường đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào thanh, thiếu niên.

- Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết không để bản thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhất là đối với trường hợp bản thân người đứng đầu, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến con em hoặc cấp dưới trực tiếp vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, nhất là giữa lực lượng Công an xã, Đoàn Thanh niên, Trường THCS và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; kết hợp với tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

- Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về không gian mạng; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, xóa bỏ kịp thời các trang thông tin xấu độc, kích động, lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia tội phạm và tệ nạn ma túy; các hội, nhóm trá hình, thông tin hướng dẫn điều chế, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

- Tăng cường đầu tư nguồn lực, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp; phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các nguồn vốn khác từ Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030.

- Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên với thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, khắc phục tình trạng thiếu việc làm trong thanh niên.

2. Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, nhận diện các trường hợp thanh, thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần mới trên địa bàn để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tham mưu bổ sung vào danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy để quản lý.

- Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về: (1) An toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới, shisha… (2) Các cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên phù hợp với thực tiễn, nhất là giữa lực lượng Công an với Đoàn Thanh niên, ngành giáo dục và ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan; (3) Chế độ, chính sách hỗ trợ cho thanh, thiếu niên tham gia cai nghiện ma túy, tạo việc làm sau cai nghiện ma túy; cơ chế đặc thù, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận thanh, thiếu niên có tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy; thanh thiếu niên nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy và thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù vào làm việc.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo trực diện cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần, các loại ma túy “núp bóng”, pha trộn, tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, shisha...; phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy; cách thức nhận biết, kỹ năng phòng ngừa, chủ động tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan chức năng.

- Tổ chức tuyên truyền tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, có tiền án, tiền sự; học sinh, sinh viên cá biệt; thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khác.

- Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp giữa truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình, cụm dân cư và các cơ sở giáo dục. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6); Tháng Thanh niên, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

- Đẩy mạnh khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại và các thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là Internet, không gian mạng để tuyên truyền, tương tác trực tuyến giữa thanh, thiếu niên với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống ma túy.

- Xây dựng, chuẩn hóa các chương trình, tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý cho thanh, thiếu niên, phù hợp với đối tượng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ, giáo viên để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trách nhiệm của ngành giáo dục. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho thanh, thiếu niên, học sinh, tại địa bàn và các cơ sở giáo dục. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân, đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy.

4. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

- Thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy; bảo đảm có hồ sơ quản lý chặt chẽ và số thanh, thiếu niên nghiện ma túy được hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi và cai nghiện phù hợp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; quản lý, tư vấn, cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và quản lý thanh, thiếu niên sau cai nghiện.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và gia đình, lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các đoàn thể trong công tác quản lý thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ động phát hiện sớm và can thiệp sớm đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy thông qua sàng lọc, kiểm tra đối với số thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên có nguy cơ cao tại các cơ sở giáo dục và trong cộng đồng, bảo đảm theo quy định Luật Phòng, chống ma túy. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy và thanh, thiếu niên có nguy cơ cao.

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo hướng tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy được tham gia cai nghiện ngay tại địa bàn cơ sở. Bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực cho các cơ sở cai nghiện công lập đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định.

- Cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp cho cán bộ quản lý, cán bộ thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

- Xây dựng chính sách, mô hình tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho thanh, thiếu niên sau cai nghiện lập nghiệp, hoà nhập cộng đồng tại các địa phương.

- Xây dựng đường dây nóng về tư vấn cai nghiện ma túy, mạng lưới tư vấn, hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp luật, trợ giúp pháp lý, việc làm cho thanh, thiếu niên và gia đình có con em sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên

- Lực lượng Công an thường xuyên nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để tình hình ma túy trong thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên, nhất là các hoạt động ma túy “núp bóng”; hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; hoạt động mua bán, vận chuyển, lôi kéo, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến không gian mạng.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy; thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người dưới 18 tuổi, nhất là liên quan đến các hành vi tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo người dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp người dưới 16 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, các điểm, tụ điểm phức tạp xung quanh các cơ sở giáo dục, địa bàn tập trung đông thanh niên... để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã (Đoàn TNCS HCM xã) và các ngành có liên quan tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể thực hiện Chương trình gắn với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án khác của cấp trên về công tác phòng, chống ma túy.

- Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình để phối hợp Công an cấp trên triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy; các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên, nhất là các hoạt động liên quan đến ma túy “núp bóng”, các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự. Lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên vào các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức kiểm duyệt, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giới thiệu, hướng dẫn sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp, quảng cáo mua bán, lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy trên không gian mạng.

- Định kỳ phối hợp rà soát, thống kê, lập danh sách thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ ngay tại địa bàn, nhất là quản lý về cư trú, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tổ chức kiểm tra, sàng lọc, phát hiện việc sử dụng ma túy đối với số thanh, thiếu niên có nguy cơ cao trong cộng đồng thông qua công tác quản lý, theo dõi, giám sát hoặc kết hợp với triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy bảo đảm theo quy định pháp luật... Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế trong công tác xác định tình trạng nghiện; áp dụng các biện pháp hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, lập hồ sơ đề nghị cai nghiện phù hợp đối với thanh, thiếu niên nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với lứa tuổi; tập trung tuyên truyền trên không gian mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, Internet, hệ thống mạng xã hội; triển khai các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động thông minh để tuyên truyền, tương tác trực tuyến giữa thanh, thiếu niên với cơ quan chức năng nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM xã và các cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và báo cáo theo quy định; tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2026, tổng kết vào năm 2030; đề xuất hình thức động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS HCM xã, Tài Chính - Kế toán xã đề xuất bảo đảm kinh phí triển khai Chương trình.

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Trường THCS và ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thành chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn, công tác Đội, các phong trào thanh, thiếu niên hằng năm; đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên, trong đó, bảo đảm trên địa bàn xã có mô hình, công trình, phần việc thanh niên trong phòng, chống ma túy phù hợp, hiệu quả (nhất là số thanh niên sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù, đối tượng có nguy cơ…) thuận lợi vay vốn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên.

- Huy động nguồn lực, phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các nguồn vốn khác từ Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 phục vụ triển khai Chương trình.

- Chủ trì tham mưu triển khai các Dự án thành phần 1, 2 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng.

3. Trường Trung học cơ sở

- Triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống ma túy cho học sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo xây dựng. Tăng cường tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các chất gây nghiện, chất hướng thần, ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, dưới các dạng như tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ...; cách thức nhận biết và kỹ năng phòng tránh... Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy.

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy cho học sinh; lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình, giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa. Mở rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thông qua tổ chức các hoạt động thực tế cho học sinh như tham dự các phiên tòa điểm, phiên tòa giả định, tham quan các cơ sở cai nghiện ma túy, trại tạm giam tại các địa phương.

- Cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về phòng, chống ma túy để nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại Trường để đề ra giải pháp tổng thể, phù hợp. Tăng cường công tác quản lý học sinh; chủ động rà soát, phát hiện học sinh liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy để kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan có giải pháp giáo dục, quản lý và xử lý theo quy định. Xây dựng mô hình cung cấp, tiếp nhận thông tin tố giác về tệ nạn ma túy liên quan đến học sinh.

- Phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp và gia đình trong công tác quản lý học sinh; phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; xây dựng mô hình “Trường học không ma túy”; bảo đảm môi trường giáo dục, học tập an toàn, văn minh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào học sinh.

- Tổ chức triển khai Chương trình gắn với Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm thanh, thiếu niên có nguy cơ cao và thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; các giải pháp nhằm phát hiện sớm và can thiệp sớm đối với thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo hướng tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy được tham gia cai nghiện ma túy ngay tại địa bàn cơ sở.

- Xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho gia đình có thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy lập nghiệp, hoà nhập cộng đồng; giới thiệu, định hướng cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và sau cai nghiện ma túy được tiếp cận, tham gia các mô hình làm kinh tế, sản xuất kinh doanh tại địa phương.

- Xây dựng đường dây nóng về tư vấn cai nghiện ma túy, mạng lưới tư vấn, hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý, việc làm cho thanh, thiếu niên và gia đình có con em sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tham mưu, đề xuất, triển khai các chương trình, giải pháp tổng thể bảo đảm chính sách hỗ trợ, can thiệp, giảm tác hại (chăm sóc y tế, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, tư vấn, điều trị tâm lý, giới thiệu việc làm…) đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em đang hưởng trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng, trẻ em là nạn nhân bị bóc lột, cưỡng bức lao động xã hội, đã từng vi vi phạm pháp luật đang bị giáo dục tại địa phương…).

5. Trạm Y tế xã

- Thường xuyên rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy để kịp thời phát hiện thanh, thiếu niên nghiện ma túy tại địa bàn và áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp.

- Triển khai các giải pháp can thiệp giảm tác hại cho thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

6. Văn hóa - Thông tin xã

- Triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, tổ chức các sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh, thiếu niên, gắn với phong trào xây dựng thôn văn hóa.

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch nhằm phòng ngừa, không để thanh, thiếu niên lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hoạt động liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an xã tăng cường kiểm soát các tài khoản trên mạng xã hội; quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để phòng ngừa, kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giới thiệu, hướng dẫn sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp; quảng cáo mua bán, lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy và tham gia các hoạt tội phạm và tệ nạn ma túy trên không gian mạng.

- Tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp, nội dung truyền thông về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng.

- Đa dạng hóa các hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền; xây dựng các bản tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

7. Tài chính và Kế toán xã

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

8. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên; xây dựng, nhân rộng các mô hình thanh, thiếu niên xung kích tham gia phòng, chống ma túy ở địa bàn dân cư.

9. Các thôn trên địa bàn xã

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tuyên tuyền các kỹ năng nhận biết, phòng tránh tác hại của ma túy. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình tại khu dân cư để kịp thời phát hiện các đối tượng là thanh, thiếu niên để cung cấp cho các cơ quan chức năng để xử lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn kinh phí của Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; các nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình và tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ theo kế hoạch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình gắn với thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021) và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2023 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Giao Công an xã phối hợp với Đoàn TNCS HCM xã và các ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình vào các báo cáo định kỳ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã; định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình và đề xuất nhiệm vụ thời gian tiếp theo./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.384
Truy cập hiện tại 184