Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn xã Phú Hải giai đoạn 2024-2025
Ngày cập nhật 13/05/2024

UBND xã Phú Hải ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09/5/2024 về việc Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn xã Phú Hải giai đoạn 2024-2025

Ủy ban nhân dân xã Phú Hải ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn xã giai đoạn 2024-2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá; nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách, của cộng đồng về việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại những nơi công cộng, các cơ quan hành chính, các cơ sở y tế và các trường học, khu công cộng, dân cư trên địa bàn xã.

2. Mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Chỉ tiêu:

- 100% Lãnh đạo cơ quan và các đơn vị hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá;

- 100% Cán bộ cơ quan và các đơn vị hiểu biết về tác hại của thuốc lá;

- 100% Cán bộ cơ quan và các đơn vị  hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra;

- 98% Cán bộ cơ quan và các đơn vị hiểu biết về quy định của luật PCTH của thuốc lá;

- 100% Lãnh đạo xã và các ban, ngành, đoàn thể hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá;

- 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá;

- 99% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra;

- 65% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

2.2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTH thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá.

Chỉ tiêu:

- 28 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTH thuốc lá;

- 98% Cơ quan hành chính của xã thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà;

- 03 trường học và trạm Y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị;

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Phát thanh trên loa phát thanh của xã về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, tiêu chí xây dựng nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc, lợi ích của môi trường không khói thuốc...;

- Viết các tin, bài đăng trên trang Website của đơn vị các nội dung về thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan, tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, tiêu chí xây dựng nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc, lợi ích của môi trường không khói thuốc….;

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đến sức khỏe, kinh tế, xã hội.

2. Nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTH thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá.

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá của xã;

- Xây dựng và ban hành các văn bản về thực hiện công tác PCTH thuốc lá;

- Tổ chức Hội nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022-2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024-2025;

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, trường học, trạm Y tế;

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã tuyên truyền về PCTH thuốc lá;

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá chuyên đề phổ biến luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá Tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới), lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng trong xã;

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc lá, đánh giá thực hiện môi trường không khói thuốc các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm Y tế trên địa bàn xã;

- Tổ chức Hội thi về phòng, chống tác hại của thuốc lá bao gồm: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá; Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh; Thuốc lá và các bệnh liên quan;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác PCTH của thuốc lá tại các đơn vị cơ quan, trường học, trạm Y tế trên địa bàn xã.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kinh phí triển khai kế hoạch PCTH của thuốc lá tại xã Phú Hải năm 2024- 2025 được bố trí từ các nguồn sau:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình PCTH của thuốc lá Quốc gia;

- Nguồn cân đối từ ngân sách chi thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị;

- Các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác (trừ nguồn tài trợ của các cơ sở sản xuất, phân phối thuốc lá, thuốc lào).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế

- Tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá của xã;

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND xã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động PCTH của thuốc lá;

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh”;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về PCTH của thuốc lá;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

2. Công chức KT-NS xã

Cân đối, bảo đảm tài chính cho các hoạt động của Chương trình PCTH của thuốc lá trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm và phân cấp ngân sách hiện hành cho công tác PCTH của thuốc lá.

3. Công chức VH-XH

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không khói thuốc trên địa bàn. Bổ sung các tiêu chí về không hút thuốc lá vào phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong các hương ước, quy ước văn hóa của thôn,….;

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định về xử phạt vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cộng đồng

4. BGH các trường học

- Chủ trì, phối hợp với trạm Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá.

5. Công an xã

- Chỉ đạo tăng cường PCTH của thuốc lá trong đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn; tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Phối hợp với trạm Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan.

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Tăng cường hoạt động PCTH của thuốc lá trong cơ quan; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

7. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào cuộc vận động PCTH của thuốc lá; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành;

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác truyền thông, vận động, kiểm tra, giám sát hoạt động PCTH của thuốc lá.

8. Chế độ báo cáo

Các ban, ngành, đoàn thể báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi UBND xã yêu cầu. Báo cáo gửi về UBND xã (qua Trạm Y tế) tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động PCTH của thuốc lá trên địa bàn xã Phú Hải giai đoạn 2024-2025. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.129
Truy cập hiện tại 173