Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phú Hải
Ngày cập nhật 27/03/2024

UBND xã Phú Hải ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/3/2024 về việc Đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phú Hải

Thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến hệ thống lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là HTQLCL) và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND xã xây dựng Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng nhằm không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại cơ quan UBND xã.

- Việc đánh giá được tổ chức tốt sẽ giúp cho cơ quan nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tốt.

          2. Yêu cầu:

          - Yêu cầu của việc đánh giá phải là những người am hiểu các hoạt động được đánh giá, đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng đánh giá, để có thể xem xét về thực hiện các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng trong từng tình huống cụ thể.

          II. Nội dung, phương pháp, thời gian, đối tượng đánh giá:

1. Nội dung:

Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã.

2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Đoàn kiểm tra thực hiện đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã ban hành.

- Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép, tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của các tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã.

3. Thời gian, đối tượng được đánh giá:

- Đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2024

- Tiến hành đánh giá các bộ phận chuyên môn của cơ quan: Lao động- Thương binh và Xã hội; Văn hóa – Thông tin; Địa chính – Xây dựng; Tư pháp - Hộ tịch; Kế toán; Văn phòng UBND xã; Công an; BCH Quân sự xã.

          4. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá:

          Xây dựng chương trình, đề cương và tiến hành tổ chức đánh giá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các Ban, bộ phận chuyên môn của cơ quan thuộc phạm vi áp dụng hệ thống triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo kế hoạch kiểm tra; đồng thời, chỉ đạo khắc phục kịp thời những điểm không phù hợp, điểm lưu ý sau khi Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá nội bộ.

- Ban Chỉ đạo ISO tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ năm 2024 (có nội dung Chương trình đánh giá nội bộ dành cho đoàn đánh giá kèm theo).

- Trước ngày 16/08/2024: Thư ký Ban chỉ đạo ISO xây dựng Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ theo sự phân công của UBND xã, trình lãnh đạo chất lượng (QMR) xem xét, phê duyệt; đồng thời, thông báo và gửi Chương trình cho các ban, bộ phận chuyên môn được đánh giá trước khi tiến hành đánh giá.

- Ngày 18/8/2024: Đoàn thực hiện đánh giá tại bộ phận chuyên môn trên cơ sở Chương trình đánh giá đã được phê duyệt.

- Đoàn đánh giá có trách nhiệm theo dõi và tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung khắc phục tại các ban, bộ phận chuyên môn theo yêu cầu của hệ thống; hoàn thành, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO xã (qua Thư ký ISO) để tổng hợp báo cáo UBND xã.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Căn cứ dự toán kinh phí thực hiện theo Thông tư số: 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, yêu cầu Ban Chỉ đạo ISO xã, Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ cho các ban, bộ phận chuyên môn triển khai và thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch và PCT UBND xã;

- Các ban, bộ phận liên quan;

- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hải

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.055
Truy cập hiện tại 170