Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024
Ngày cập nhật 27/03/2024

UBND xã Phú Hải ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 08/01/2023 Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng

và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 /11/2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 3804/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2024 tại UBND xã Phú Hải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo ISO, Chủ tịch UBND xã, các bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:      

- Như điều 3;

- UBND huyện;

- Lưu: VP./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Minh Hải

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.322
Truy cập hiện tại 179