Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính của xã Phú Hải năm 2023
Ngày cập nhật 23/03/2023

     Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

     Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 12/ 2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

     Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú vang về việc triển khai xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước  huyện Phú vang năm 2023.

     UBND xã Phú Hải ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan UBND xã Phú Hải năm 2023 như sau:

 

1. Mục tiêu:

- Duy trì đảm bảo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng đồng bộ với trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng và ban hành lại danh mục quy trình hóa theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

- Tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan;

 

- Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn các lớp  đào tạo về ISO do cấp trên tổ chức.

- 100% các bộ phận xây dựng và áp dụng ISO được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

3. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban nhân dân xã:

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành ISO để triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

- Triển khai xây dựng, áp dụng, công bố lại và duy trì có hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan; nghiên cứu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính hiện đại.

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện.

b) Ban chỉ đạo ISO xã:

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các bộ phận trực thuộc UBND xã.

c) Văn phòng UBND xã:

-  Tham mưu cho BCĐ xã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch;

- Phối hợp với Đài truyền thanh và Mặt trận các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục tiêu kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn xã;

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức sơ, tổng kết đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan UBND xã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét.

d) Bộ phận Tài chính – kế toán:

- Phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bổ sung dự toán kinh phí cho tổ chức thực hiện trong năm 2022 của xã từ nguồn sự nghiệp khác (kinh phí đảm bảo hoạt động ISO) để tổ chức thực hiện; kiểm tra việc sử dụng ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

đ) Bộ phận Văn hóa – xã hội:

- Phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục tiêu kế hoạch này, nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn xã.

e) Bộ phận Tư pháp:

-  Phối hợp với các bộ phận liên quan xác định cụ thể các thủ tục hành chính

phải xây dựng và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

g) Các Bộ phận chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã:

- Thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần thiết;

-  Rà soát các danh mục TTHC để thực hiện việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng;

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch.

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho UBND huyện.

* Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ phận phản ánh về UBND xã để xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.606
Truy cập hiện tại 6