Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 13/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ PHÚ HẢI                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /TB-UBND                      Phú Hải, ngày 12 tháng 4  năm 2021

                                        THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV,

           bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 
   

Kính gửi: - Ban điều hành các thôn

                 - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Phú Hải

Căn cứ Điều 32, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

UBND xã Phú Hải thông báo đến Ban điều hành các thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và bà con nhân dân trên toàn xã về thời gian, địa điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

* Thời gian bắt đầu niêm yết danh sách cử tri từ ngày 13/4/2021 (Thứ Ba).

* Địa điểm niêm yết danh sách cử tri:

1. Danh sách cử tri toàn xã: Tại trụ sở UBND xã Phú Hải

2. Danh sách cử tri thôn Cự Lại Bắc: Tại Nhà văn hoá thôn Cự Lại Bắc

3. Danh sách cử tri Cự Lại Trung: Tại Nhà hàng Nhật Tân (đối với cử tri ở tại Khu vực 2A cũ) và tại Nhà Văn Hóa thôn Cự Lại Trung (đối với cử tri ở tại Khu vực 2B cũ)

4. Danh sách cử tri Cự Lại Đông: Tại Nhà ông Huỳnh Ba (đối với cử tri ở tại Khu vực 3 cũ) và tại Nhà văn hóa thôn Cự Lại Đông (đối với cử tri ở tại Khu vực 5 cũ)

5. Danh sách cử tri thôn Cự Lại Nam: Tại Nhà hàng Duyên Anh

Trong thời gian niêm yết danh sách cử tri UBND xã Phú Hải đề nghị Ban điều hành các thôn một số công việc sau:

1. Thông báo rộng rải cho cử tri thuộc đơn vị mình được biết về thời gian, địa điểm niêm yết danh sách cử tri để tiện theo dõi

2. Tiếp nhận, ghi chép những phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc lập và niêm yết danh sách cử tri, lập thành văn bản báo cáo về UBND xã, Uỷ ban bầu cử xã Phú Hải (qua văn phòng UBND xã) chậm nhất đến ngày 12/5/2021 để điều chỉnh danh sách cử tri theo quy định của Luật.

Nhận được thông báo này đề nghị các thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Phú Hải nghiêm túc thực hiện.                                                                                             

                                                                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                                                      CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Uỷ ban bầu cử huyện Phú Vang;                                                                              (Đã Ký)

- Thường vụ Đảng ủy xã;

- Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND-UBND xã;

- Chủ tịch UBMTxã;

- Uỷ ban bầu cử xã;                                                                                                 Nguyễn Minh Hải

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT các thôn;

- Lưu VP.                                                                    


 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.604
Truy cập hiện tại 5