Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 27/03/2024

UBND xã Phú Hải ban hành Thông báo số 23/TB-UBND ngày 27/3/2024 về việc thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024

        Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã, UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2024 tại Trụ sở UBND xã (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

        UBND xã yêu cầu Ban tiếp công dân xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2016 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về tiếp công dân; Ban tiếp dân chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

        Công chức Văn phòng - Thống kê xã thông báo trên Trang thông tin điện tử xã và hệ thống Đài truyền thanh xã để cán bộ và nhân dân biết.

        Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch tiếp dân định kỳ thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào ngày khác trong tuần hoặc tuần kế tiếp./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.260
Truy cập hiện tại 176